baner-hero

Czym jest zasada flamastra?

Aby zaprojektować i zbudować budynek energooszczędny, poprawny pod kątem fizyki budowli, oprócz stosowania rozwiązań i materiałów o wysokich parametrach termoizolacyjnych, niezbędne jest zapewnienie obiektowi odpowiedniej szczelności. Szczelność wyraża się przy pomocy współczynnika n50, określa on ile razy w ciągu godziny zachodzi pełna wymiana powietrza wewnętrznego przez nieszczelności obudowy budynku przy różnicy ciśnień 50 Pa względem otoczenia.

Warunkiem szczelności powietrznej budynku jest jedna szczelna powłoka otaczająca budynek od strony wewnętrznej, w sporadycznych przypadkach, przy budynkach modernizowanych może zostać zapewniona od strony zewnętrznej. W procesie projektowym konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi, czy warstwa szczelna powietrznie powłoki budynku przebiega w sposób ciągły, to znaczy, czy można ją prześledzić flamastrem bez odrywania go od kartki papieru.

Taka powłoka redukuje nie tylko infiltrację zimnego powietrza, która prowadzi zarówno do powstania niekontrolowanych przepływów powietrza w przestrzeniach ogrzewanych, ale również do wzrostu zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania. Rezultatem niekontrolowanego napływu powietrza do wnętrz przez nieszczelności są również lokalne przeciągi, które poza wychładzaniem pomieszczeń zaburzają komfort mieszkania. Innym negatywnym skutkiem nieszczelności są zawilgocenia, do jakich dochodzić może w przegrodach zewnętrznych w sytuacji, gdy w wyniku różnicy ciśnień wraz z infiltracją zimnego powietrza dochodzi do eksfiltracji ciepłego powietrza przez szczeliny budynku i zatrzymywania się ciepłego powietrza w przegrodach. Z kolei wystąpienie długotrwałych zawilgoceń może wiązać się z wystąpieniem grzybów, pleśni i szkód budowlanych. Brak zapewnienia odpowiedniej szczelności wiąże się również z zaburzeniem pracy systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także z obniżeniem komfortu akustycznego pomieszczeń.

Szczelność możemy zapewniać poprzez zastosowanie szczelnych materiałów wielkopowierzchniowych i ich szczelnych połączeń. Należy zwrócić szczególną uwagę na wybór materiału, który zastosujemy do zapewnienia szczelności.

Materiały szczelne powietrznie:

▪ tynk wewnętrzny,
▪ płyty wiórowe (OSB paroszczelne),
▪ folia/zbrojona papa budowlana,
▪ beton.

Systemu uszczelniające:

▪ masy uszczelniające,
▪ paroszczelne taśmy klejące,
▪ elastyczne kołnierze uszczelniające,
▪ taśmy butylowo-kauczukowe,
▪ rozprężne taśmy piankowe,
▪ paroizolacją w płynie.

Systemu uszczelniające:

Badanie szczelności budynku ma na celu określenie wielkości strumienia powietrza infiltrującego i wykrycie miejsc występowania nieszczelności. Sprawdzenie szczelności powietrznej całego budynku rekomenduje się wykonać metodą „Blower Door”, która jest bezinwazyjnym pomiarem przepuszczalności powietrznej budynków metodą ciśnieniową przy użyciu wentylatora.

W przepisach techniczno-budowlanych zawarte są wytyczne dotyczące szczelności powietrznej budynku:
▪ budynek z wentylacją grawitacyjną lub hybrydową: n50 ≤ 3,0 h-1
▪ budynek z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją: n50 ≤ 1,5 h-1
▪ budynek pasywny: n50 ≤ 0,6 h-1

Zalecane jest, aby po zakończeniu budowy każdy budynek został poddany próbie szczelności.

Skontaktuj się z nami!